Een ogenblik geduld..
Your address will show here +12 34 56 78

ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie UM een Overeenkomst aangaat of met wie UM in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
Diensten: alle werkzaamheden die onderwerp zijn van een Overeenkomst;
Materialen: alle krachtens een Overeenkomst door UM ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen waaronder analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, reclame-uitingen;
Media: gedrukte, audiovisuele, auditieve en digitale media, alles in de ruimste zin des woords;
Media-executie: het geheel van werkzaamheden verband houdende met de uitvoering van een Mediaplaatsing, in het bijzonder, maar niet beperkt tot: het
administreren en verwerken van een order, het reserveren van een Mediaplaatsing, het opstellen van een kostenbegroting, het (doen) contracteren met een Mediaexploitant, het voeren van een contractadministratie, het coördineren van een Mediaplaatsing, RTV ordering, het opstellen en verzenden van facturen aan Cliënt, controle van de facturen van de Media-exploitant, controle en verzending van bewijsnummers, het verschaffen van budgetoverzichten, betaling van de facturen
van media-exploitanten, het coördineren van een Mediaplaatsing, alsmede, in voorkomende gevallen, de annulering van een Mediaplaatsing;
Media-exploitant: iedere onderneming die als werkzaamheid heeft het exploiteren van Media met wie UM overeenkomsten sluit of doet sluiten terzake van een Mediaplaatsing;
Mediaomzet: het totale door een Media-exploitant in rekening gebrachte bedrag in verband met een Mediaplaatsing, zonder verrekening van eventuele bureaucommissies, Surcommissions of Tariefreducties;
Mediaplaatsing: een in Media gerealiseerde reclame-uiting ten behoeve van Cliënt. Mediaplanning en Mediastrategie: het geheel van werkzaamheden verband houdende met de advisering omtrent de selectie van de Media in verband met Mediaplaatsing;
Opdracht: iedere opdracht van Cliënt, in welke vorm dan ook;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen UM en Cliënt tot stand komt, in verleden of toekomst, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst; Standaardtarieven Media-exploitant: de door een Media-exploitant van tijd tot tijd gehanteerde standaardtarieven voor Mediaplaatsingen, zoals die blijken uit de door de Media-exploitant van tijd tot tijd gehanteerde tariefkaarten;
Surcommissions: door de media-exploitant aan UM verleende volumebonussen met betrekking tot de door UM bij de media-exploitant in enig kalenderjaar terzake van alle cliënten gegenereerde media-omzet;
Betalingskorting: korting verkregen door het betalen van facturen binnen een bepaalde tijd;
Kosten: bruto kosten na aftrek van de standaardkortingen vermeld op de tariefkaart;
Tariefreductie: het verschil tussen de standaardtarieven en de door UM specifiek overeengekomen tarieven ten behoeve van bepaalde plaatsingen.
Bureaukorting: 15% bureaukorting welke aan ROTA gelieerde media bureaus krijgen van media exploitanten;
MIB: (Media Inkoop Bureau korting) 15% korting toegekend door (de meeste) commerciële radiostations aan UM ter vergoeding van verrichtte werkzaamheden.
UM: Universal Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van UM, Cliënt en, voor zover mogelijk, eventuele derden die als gemachtigde van Cliënt optreedt.
2.2 De toepasselijkheid van enige door Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt door UM uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij anders is
overeengekomen.
2.3 Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komen alle eerder verschenen algemene voorwaarden van UM te vervallen, tenzij anders
overeengekomen met Cliënt.


Artikel 3 Aanbiedingen, totstandkoming en inhoud van Overeenkomsten

3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt UM niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een Opdracht door Cliënt.
3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand voorzover UM een Opdracht van Cliënt schriftelijk aanvaardt of indien door UM uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven. Indien UM op verzoek van Cliënt enige prestatie verricht voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Cliënt UM daarvoor betalen conform de dan bij UM geldende tarieven.
3.3 Een Overeenkomst tussen UM en Cliënt kan werkzaamheden betreffen in verband met zowel Mediaplanning en Mediastrategie als Media-executie in de ruimste zins des woords. Hierbij zal van geval tot geval door UM en Cliënt worden overeengekomen welke van deze werkzaamheden onderdeel zullen uitmaken van de Overeenkomst. Behoudens andersluidend beding houdt een Overeenkomst tot Mediaplanning of -strategie tevens de Opdracht tot executie daarvan, en van verdere Mediaplaatsingen door Cliënt, in.
3.4 Ook na aanvaarding van een Opdracht, zoals bedoeld in artikel 3.2, is UM gerechtigd de Opdracht zonder opgave van redenen te annuleren, tot één week na ontvangst van de inhoud van of het materiaal voor de door UM te realiseren Mediaplaatsing, in welk geval UM niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Cliënt reeds vooruitbetaalde.
3.5 UM kan niet aan haar offertes/aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 4 Wijzigingen en aanvullingen

4.1 Behoudens het bepaalde in artikel 19, kunnen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst of de Voorwaarden slechts met schriftelijke instemming van beide partijen worden overeengekomen.
4.2 Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in het vorige artikel wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling, behoudens het bepaalde in artikel 14, slechts voor de betreffende Overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.


Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen van UM zijn uitgedrukt in Euro en exclusief Omzetbelasting. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de Diensten ten laste van Cliënt.
5.2 Elke verandering van de factoren die op de prijs van UM van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan UM doorberekenen aan Cliënt.
5.3 Ingeval van Mediaplaatsingen buiten Nederland, zal UM een toeslag van dertig Euro per Mediaplaatsing in rekening brengen.
5.4 UM zal voor iedere Mediaplaatsing in gedrukte Media een bewijsnummer gratis doen toekomen aan Cliënt, indien en voorzover een gratis exemplaar door de Media-exploitant aan UM ter beschikking wordt gesteld. Ingeval Cliënt meer bewijsnummers verlangt, zullen deze door UM tegen kostprijs worden geleverd.


Artikel 6 Honorering

6.1 Mediastrategie/planning
De door UM te verrichten Diensten in verband met Mediaplanning en Mediastrategie zullen door UM aan Cliënt in rekening worden gebracht tegen een tussen UM en Cliënt overeen te komen uurtarief, een vaste vergoeding en/of een percentage van de Mediaomzet. Bij gebreke van een vooraf overeengekomen uurtarief, vergoeding of percentage geldt het gebruikelijke tarief. Indien het voor de te verrichten Diensten verschuldigde honorarium door UM vooraf wordt begroot, geldt deze begroting steeds slechts als indicatie van het uiteindelijk verschuldigde honorarium. UM zal Cliënt voor zover mogelijk steeds vooraf op de hoogte stellen van eventueel meerwerk.
6.2 Media-executie
6.2.1 Terzake van de door UM voor Cliënt te verrichten Diensten in verband met Media-executie heeft UM, behoudens andersluidend beding, recht op een
honorarium gelijk aan een van geval tot geval tussen UM en Cliënt overeen te komen percentage van de betreffende Mediaomzet, te vermeerderen met eventuele vooraf begrote out-of-pocket kosten. Voor online media stelt UM de (commerciële)tarieven (o.a. voor trafficking en DART) zelf vast.
6.2.2 Cliënt is er mee bekend dat UM bij Media-exploitanten voordelen kan genieten in de vorm van (betalings-)kortingen, commissies of anderszins,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot Surcommissions, MIB korting of bedragen die Media-exploitanten foutief of verzuimen in rekening te brengen.
Behoudens een expliciet en schriftelijk overeengekomen andersluidend beding zullen deze voordelen volledig ten gunste komen van UM.
6.3 Door UM verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin, dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, UM het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.


Artikel 7 Betaling

7.1 Behoudens andersluidend beding geldt voor Cliënt een betalingstermijn van dertig dagen. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag van bevestiging van een Opdracht of vanaf de dag waarop met de uitvoering van een Opdracht wordt aangevangen.
7.2 Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening geschieden aan UM.
7.3 Indien op enig moment bij UM gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Cliënt, is UM gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van
Cliënt te eisen dat vooruitbetaling van het verschuldigde plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt. Ook overigens is UM gerechtigd 50% van het voor een Opdracht begrote budget vooruit te factureren.
7.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Cliënt in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van UM op Cliënt uit welken hoofde ook onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Cliënt is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke rente verschuldigd. Tussentijds aan Cliënt toegezonden aanmaningen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nimmer verwerking van recht terzake van vertragingsrente en/of kosten in – zelfs niet indien facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in bedoelde aanmaningen of overzichten voorkomen.
7.6 Indien Cliënt ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Cliënt verplicht UM alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten kunnen door UM te allen tijde worden begroot op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100 exclusief BTW, onverminderd het recht van UM om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn.
7.7 Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door Cliënt geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, (buiten-) gerechtelijke
incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere).


Artikel 8 Uitvoering van Overeenkomsten

8.1 De uitvoering door UM van een Opdracht geschiedt op basis van de op het moment van het aangaan van de Overeenkomst geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op basis van de door die derden aan UM verstrekte gegevens.
8.2 Alle Opdrachten dienen schriftelijk aan UM te worden verstrekt. Wijzigingen in verstrekte Opdrachten dienen tijdig en schriftelijk aan UM te worden medegedeeld. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van Cliënt.
8.3 Cliënt zal aan UM alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en materialen, waaronder maar niet beperkt tot informatiedragers, tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Alle kosten verbonden aan tijdige aanlevering, waaronder maar niet beperkt tot koeriersdiensten, zijn voor rekening van Cliënt.
8.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden Opdrachten uitgevoerd gedurende normale werkuren en onder normale omstandigheden.
8.5 Annulering van een Mediaplaatsing is slechts mogelijk indien de Mediaexploitant deze annulering aanvaardt. Ingeval de Media-exploitant de annulering aanvaardt, zal Cliënt aan UM het door de Media-exploitant in verband met de annulering in rekening gebrachte bedrag voldoen alsmede het in artikel 6 bedoelde honorarium van UM als ware de Mediaplaatsing uitgevoerd. Ingeval de Mediaexploitant de annulering niet aanvaardt, dan zal Cliënt aan UM het gehele overeengekomen bedrag terzake de Mediaplaatsing inclusief het in artikel 6 bedoelde honorarium van UM voldoen als ware de Mediaplaatsing uitgevoerd.
8.6 Bij de uitvoering van Opdrachten betreffende Media-executie, treedt UM steeds op als lasthebber van Cliënt. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is UM steeds bevoegd om ten behoeve van Cliënt met Media-exploitanten te contracteren en zo nodig schikkingen te treffen. Aanduidingen van kwaliteit en kwantiteit van een Mediaplaatsing hebben slechts de strekking de inhoud van de voor rekening van Cliënt met Media-exploitanten te sluiten overeenkomsten weer te geven, en worden nimmer door UM gegarandeerd. Ook overigens is UM nimmer jegens Cliënt
aansprakelijk voor tekortkomingen van Media-exploitanten en andere derden met wie UM namens of ten behoeve van Cliënt heeft gecontracteerd.


Artikel 9 Overmacht

9.1 Indien UM door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de
overmachtstoestand.
9.2 Indien de overmachtstoestand 1 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als UM als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten.
9.3 Onder overmacht van UM wordt verstaan elke van de wil van UM onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen
jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van UM kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend het weigeren van Mediaplaatsing door een Media-exploitant, wanprestatie door een Media-exploitant, stroomstoringen, virusinfecties en terroristische aanslagen voor zover deze ondanks voorzorgsmaatregelen van UM tot schade voor Cliënt leiden.
9.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van UM ter zake van wanprestatie in de uitvoering van een Overeenkomst is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat aan Cliënt in rekening is gebracht met betrekking tot de individuele Mediaplaatsing terzake waarvan UM toerekenbaar is tekortgeschoten.
10.2 De aansprakelijkheid van UM terzake van gebeurtenissen die onder de dekking van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder die verzekering wordt uitgekeerd. Desgewenst verschaft UM Cliënt nadere inlichtingen over de polisvoorwaarden.
10.3 Overigens is de aansprakelijkheid van UM jegens Cliënt uitgesloten, behoudens opzet of grove roekeloosheid van UM of haar leidinggevend personeel.
10.4 Cliënt vrijwaart UM voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verbandhoudende met een Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een Overeenkomst.
10.5 UM is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt of derden lijden als gevolg van het misleidende, beledigende, onzedelijke of anderszins onrechtmatige karakter van de vorm en de inhoud van de door UM in opdracht van Cliënt gerealiseerde Mediaplaatsing. De eventuele kosten van het rectificeren van een Mediaplaatsing komen voor rekening van Cliënt.


Artikel 11 Beëindiging van Overeenkomsten

11.1 Overeenkomsten worden voor onbepaalde tijd aangegaan en kunnen door Cliënt of UM slechts worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
11.2 Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, is Cliënt in verzuim en is UM gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
* de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende
zeker is gesteld; en/of
* de Overeenkomst met Cliënt geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
een en ander onverminderd UM´s andere rechten onder welke Overeenkomst dan ook en zonder dat UM tot enige schadevergoeding is gehouden.
11.3 Indien UM gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 11.2, is UM bevoegd een eventueel aan Cliënt te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.
11.4 In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging, liquidatie of beslag op een of meer vermogensbestanddelen van Cliënt of indien Cliënt weet dat één van deze situaties zich zal gaan voordoen, is Cliënt verplicht UM hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
11.5 In geval van een situatie zoals bedoeld in artikel 11.4 zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Cliënt zijn ontbonden, tenzij UM Cliënt binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval UM zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
* de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
* al haar eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van Cliënt op te schorten; een en ander onverminderd UM’s andere rechten onder welke Overeenkomst dan ook en zonder dat UM tot enige schadevergoeding is gehouden.
11.6 Ingeval van een situatie zoals bedoeld in artikel 11.4 zijn alle vorderingen van UM op Cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.


Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op Materialen berusten uitsluitend bij UM en/of, indien van toepassing, bij haar toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Cliënt zal de Materialen niet zonder voorafgaande toestemming van UM verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
12.2 Cliënt is ermee bekend dat de Materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van UM en/of haar toeleveranciers kunnen bevatten. Cliënt
verbindt zich deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden in de zin van dit artikellid worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de Materialen behoeven te gebruiken.
12.3 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
12.4 Het is UM toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien UM door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
12.5 Cliënt het recht één reservekopie van de Materialen aan te houden. Onder reservekopie wordt in deze Voorwaarden verstaan een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
12.6 Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan UM van de Materialen. Cliënt zal UM vrijwaren tegen elke actie uit hoofde van een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.


Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen

Het is UM toegestaan de in enige Overeenkomst met Cliënt omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van UM worden overgedragen dient UM Cliënt hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Cliënt het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. UM is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden. Cliënt kan rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst niet dan na toestemming van UM aan derden overdragen.


Artikel 14 Verval

14.1 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de Cliënt jegens UM, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een
Overeenkomst door UM, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van UM, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is
verstreken na de dag waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.
14.2 De in artikel 14.1 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het totstandkomen van enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de Cliënt jegens UM, waarmee Cliënt op dat moment bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.


Artikel 15 Exclusiviteit

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UM niet gerechtigd door anderen dan UM diensten te laten verrichten welke gelijk zijn aan of overeenkomen met de door UM in het kader van de Overeenkomst voor Cliënt te verrichten Diensten, of deze zelf te verrichten.


Artikel 16 Volledige Overeenkomst

Een Overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen of gedragingen van partijen.


Artikel 17 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.


Artikel 18 Conversie

Indien en voor zover op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingende wettelijke bepaling, het onredelijk karakter van deze voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.


Artikel 19 Wijziging Voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling zijdens UM aan Cliënt worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voorzover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

Datum: Augustus 2006
Atlas Arena Amsterdam, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam. Tel. +31 (0)20 5030300. Fax +31 (0)20 5030333.
www.um.nl. ABN AMRO 40.01.45.316. KvK A’dam 33124938